REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.POCKETSULU.COM

§ 1

POSTANOWIENIA
OGÓLNE

 1. Sklep www.pocketsulu.com działa
  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin
  określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowa
  nia reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep
  www.pocketsulu.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług
  drogą elektroniczną.

 3. Każdy
  Usługobiorca z chwilą
  podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
  Elektronicznych Sklepu www.pocketsulu.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
  Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w
  niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
   (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  2. Ustawy o prawach konsumenta z
   dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  3. Ustawy
   o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23
   września 2016 r. (
   Dz.U. 2016 poz. 1823),

  4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23
   kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa
   polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W
REGULAMINIE

 1. FORMULARZ
  KONTAKTOWY
  – formularz dostępny na stronie internetowej www.pocketsulu.com
  umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz
  dostępny na stronie internetowej www.pocketsulu.com umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz
  dostępny na stronie internetowej www.pocketsulu.com umożliwiający złożenie
  Zamówienia.

 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę
  Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową.

 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór
  zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o
  złożonych Zamówieniach.

 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca
  przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

 9. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem
  www.pocketsulu.com.

 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA SULU GLOBAL spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
  Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000795485, miejsce wykonywania działalności: ul. Strzelców
  Bytomskich 4/14, 40-310 Katowice, adres do doręczeń: ul. Rewolucjonistów 16/35, 42-500 Będzin, NIP: 9542806193,
  REGON: 383925273, adres poczty elektronicznej (e-mail): shop@pocketsulu.com

 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży
  Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa
  świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem
  Sklepu.

 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi
  Elektronicznej.

 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia
  Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW
ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep
  www.pocketsulu.com pro
  wadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem
  sieci Internet.

 2. Produkty oferowane w Sklepie
  są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Informacje
  znajdujące się na stronach internetowych
  Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
  przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w
  jego opisie.

 4. Cena Produktu
  uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (
  PLN) i
  zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 5. Cena Produktu
  uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie
  zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie,
  które mogą się pojawić w odniesieniu do
  poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 6. Zamówienia można składać poprzez
  witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.pocketsulu.com) – 24 godziny na dobę przez cały
  rok.

 7. W
  celu
  złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w
  Sklepie.

 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w
  Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania
  Zamówienia.

 9. Sklep
  realizuje Zamówienia złożo
  ne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od
  10:00 do 15:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz
  święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 10. Produkty w
  promocji (wyprzedaży) posiadają limi
  towaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą
  realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego
  Produktu.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY
SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia
  Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia

  udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca
  niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie
  przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie

  Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości
  e-mail.

 4. Potwierdzenie otrzymania
  Zamówienia zawiera:

  1. potwierdzenie wszystkich
   istotnych elementów Zamówienia,

  2. formularz odstąpienia od
   umowy,

  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od
   umowy.

 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta
  wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a
  Sprzedawcą.

 6. Potwierdzenie
  przyjęcia Zamó
  wienia do realizacji następuje niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty z
  tytułu zawartej Umowy Sprzedaży, w postaci wiadomości e-mail przesyłanej na adres
  Klienta.

 7. Każda Umowa
  Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), któr
  y
  będzie dołączany do Produktu.

§ 5

SPOSOBY
PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące
  sposoby płatności:

  1. płatność za pośrednictwem
   elektronicznych serwisów płatności,

  2. płatność przelewem tradycyjnym
   na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 72 1050
  1243 1000 0090 8066 2878 (ING Bank Śląski S.A.) Swift: INGBPLPW SULU GLOBAL sp. z o.o., ul. Strzelców Bytomskich
  4/14, 40-310 Katowice, NIP: 9542806193. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr
  …”.

 3. W przypadku
  płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem
  realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej
  lub
  szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 4. Klient
  zobowiązany jest do dokonania zapłaty
  ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni
  roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 5. W przypadku
  wyboru płatności opisanych w
  pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie
  wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
PRODUKTU

 1. Koszty dostawy
  Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od
  wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego
  Produktu.

 2. Na termin dostawy Produktu składa
  się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

  1. Czas
   kompletowania Produktów wynosi od 2 do 7 dni roboczyc
   h od momentu zaksięgowania
   środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy.

  2. Dostawa
   Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 5
   do 7 dni roboczych od momentu nadania przesyłk
   i (dostawa następuje wyłącznie w dni
   robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 3. Zakupione w Sklepie Produkty są
  wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

§ 7

REKLAMACJA
PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu
  gwarancji.

  1. Wszystkie Produkty oferowane w
   Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Okres
   gwara
   ncji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia
   Produktu do Klienta.

  3. Dokumentem uprawniającym do
   ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.

  4. Gwarancja
   nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotów, o których mo
   wa w § 10 Regulaminu,
   wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie
   cywilnym.

 1. Reklamacja z tytułu
  rękojmi.

  1. Podstawa i
   zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w
   §1
   0 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w
   ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można
   doko
   nać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: michal@pocketsulu.com lub pisemnie na adres: Michał Gryta ul. Rewolucjonistów 16/35, 42-500 Będzin, tel 513 943 736

  3. W powyższej
   wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności
   dotycz
   ących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
   nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji
   przez Sprzedawcę.

  4. Dla oceny
   wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć
   na adres: Michał Gryta ul. Rewolucjonistów 16/35, 42-500 Będzin, tel 513 943 736

  5. Sprzedawca ustosunkuje się do
   żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia
   reklamacji.

  6. W przypadku
   reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym
   mowa w § 10
   Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej
   uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w
   § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od
   wad.

  7. Odpowiedź na reklamację jest
   przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD
UMOWY

 1. Z
  zastrzeżeniem pkt 10
  niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem
  lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez
  podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy
  wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie
  odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10
  Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprz
  edawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy,
  chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu
  przed jego upływem.

 3. W przypadku
  odstąpienia od
  Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres:
  ul. Rewolucjonistów 16/35, 42-500 Będzin

 4. Konsument lub
  podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
  wynikiem korzystania z niego w sposó
  b wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów
  Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w
  taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 5. Z
  zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego
  dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego uż
  ył Konsument, chyba że
  Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie
  wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a
  najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
  Sprzedaży.

 6. Jeżeli
  Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły
  sposób dostarczenia oferowan
  y przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
  im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

 7. Jeżeli
  Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu,
  może wstrzymać się ze zwrotem
  płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
  rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej
  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument lub
  podmiot
  , o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt
  1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 9. Termin
  czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mog
  ą
  odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął
  Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

 10. Prawo
  odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  lub podmiotowi,
  o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:

  1. w której przedmiotem
   świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
   jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której
   prz
   edmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
   po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
   opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. w której
   przedmiotem ś
   wiadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca
   wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta
   , który został poinformowany przed
   rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
   umowy.

 1. Prawo
  odstąpienia od U
  mowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w
  przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle
  określonym.

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE
PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W
  niniejszym paragrafie zawarto postanow
  ienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców
  nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu
  .

 2. Sprzedawcy
  przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14
  dn
  i roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może
  nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku
  do Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma
  prawo ograniczyć w stosunku d
  o Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez
  niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu
  na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Korzyści
  i
  ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
  uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu
  przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu
  powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w
  przewozie przesyłki.

 5. W przypadku
  wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebęd
  ący Konsumentem
  jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi,
  że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności
  niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Usługodawca może wypowiedzieć
  umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez
  przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH
KONSUMENTÓW

(obowiązujące od 1 stycznia 2021
r.)

 1. Przedsiębiorca
  prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty
  ochroną przewidzianą Ustawą o pr
  awach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży,
  którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

 2. Osoba prowadząca działalność
  gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w
  zakresie:

  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul
   abuzywnych,

  2. odpowiedzialności z tytułu
   rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,

  3. prawa odstąpienie od umowy
   zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.

 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci
  uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada
  charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w
  szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną
  zapewnioną dla Konsument
  ów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również
  Prezesa UOKiK.

§ 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG
ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za
  pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. zawieranie Umów Sprzedaży
   Produktu,

  2. prowadzenie Konta w Sklepie.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych
  na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma
  prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integr
  alną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych
  określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki
  umo
  wa zostaje zawarta:

  1. umowa o świadczenie Usługi
   Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i
   ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez
   Usługobiorcę.

  2. umowa o świadczenie Usługi
   Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas
   nieoznaczony.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do
  współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer
   (lub urządzeni
   e mobilne) z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty
   elektronicznej,

  3. przeglądarka
   internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce
   internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca
  zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczaja
  mi
  mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
  trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do
  wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz
  dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE
ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje
  związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres:
  shop@pocketsulu.com.

 2. W powyższej
  wia
  domości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
  przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane
  informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez
  Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 4. Odpowiedź
  Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu
  reklam
  acyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 14

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O
ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie
  Usługi Elektronicznej:

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).

  2. Usługobiorca
   może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego
   oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
   shop@pocketsulu.com

  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej
   o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy
   dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z
   wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia
   woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą
  rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia
  stron.

§ 15

WŁASNOŚĆ
INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie
  treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.pocketsulu.com k
  orzystają z
  ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt
  3 oraz elementów
  zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw
  autorskich lub dozwolonego użytku)
  są własnością SULU GLOBAL spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzelców Bytomskich 4/14, 40-310 Katowice, NIP: 9542806193, REGON:
  383925273. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia
  jakiejkolwiek zawartości strony www.pocketsulu.com, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek
  wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających
  się na treść oraz zawartość strony www.pocketsulu.com stanowi naruszenie prawa autorskiego
  przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz
  karną.

 3. Wszystkie
  nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem
  www.pocketsulu.com należą do ich właścicieli i są używane
  wyłącznie w celach
  identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia
  prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.pocketsulu.com użyte są w celach
  informacyjnych.

§ 16

POSTANOWIENIA
KOŃC
OWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep
  zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności
  jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu
  zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej
  kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy
  o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby
  to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez
  właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 4. Sądowe rozstrzyganie
  sporów:

  1. Ewentualne
   spory powstałe pomiędzy Usług
   odawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie
   Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami
   kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze
   zm.).

  2. Ewentualne spory powstałe
   pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §9
   Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 5. Klient będący
  Konsumentem ma również praw
  o do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania
  sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji
  lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
  http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy
  Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego
  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest
  bezpłatne.

 6. Konsument w celu polubownego
  rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute
  Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.