REKLAMACJA
PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu
  gwarancji.

  1. Wszystkie Produkty oferowane w
   Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Okres
   gwara
   ncji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia
   Produktu do Klienta.

  3. Dokumentem uprawniającym do
   ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.

  4. Gwarancja
   nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotów, o których mo
   wa w § 10 Regulaminu,
   wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie
   cywilnym.

 1. Reklamacja z tytułu
  rękojmi.

  1. Podstawa i
   zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w
   §1
   0 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w
   ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można
   doko
   nać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: michal@pocketsulu.com lub pisemnie na adres: Michał Gryta ul. Rewolucjonistów 16/35, 42-500 Będzin, tel 513 943 736

  3. W powyższej
   wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności
   dotycz
   ących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
   nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji
   przez Sprzedawcę.

  4. Dla oceny
   wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć
   na adres: Michał Gryta ul. Rewolucjonistów 16/35, 42-500 Będzin, tel 513 943 736

  5. Sprzedawca ustosunkuje się do
   żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia
   reklamacji.

  6. W przypadku
   reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym
   mowa w § 10
   Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej
   uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w
   § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od
   wad.

  7. Odpowiedź na reklamację jest
   przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD
UMOWY

 1. Z
  zastrzeżeniem pkt 10
  niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem
  lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez
  podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy
  wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie
  odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10
  Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprz
  edawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy,
  chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu
  przed jego upływem.

 3. W przypadku
  odstąpienia od
  Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres:
  ul. Rewolucjonistów 16/35, 42-500 Będzin

 4. Konsument lub
  podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
  wynikiem korzystania z niego w sposó
  b wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów
  Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w
  taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 5. Z
  zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego
  dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego uż
  ył Konsument, chyba że
  Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie
  wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a
  najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
  Sprzedaży.

 6. Jeżeli
  Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły
  sposób dostarczenia oferowan
  y przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
  im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

 7. Jeżeli
  Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu,
  może wstrzymać się ze zwrotem
  płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
  rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej
  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument lub
  podmiot
  , o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt
  1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 9. Termin
  czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mog
  ą
  odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął
  Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

 10. Prawo
  odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  lub podmiotowi,
  o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:

  1. w której przedmiotem
   świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
   jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której
   prz
   edmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
   po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
   opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. w której
   przedmiotem ś
   wiadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca
   wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta
   , który został poinformowany przed
   rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
   umowy.

 1. Prawo
  odstąpienia od U
  mowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w
  przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle
  określonym